Mobilná aplikácia AiS2 - Ochrana osobných údajov

Spracovanie osobných údajov

V nasledujúcom texte nájdete informácie k spracúvaniu osobných údajov mobilnou aplikáciou AiS2 v súvislosti s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „GDPR“).

Účely spracúvania osobných údajov týkajúce sa študentov

Prijímacie konanie uchádzača o vysokoškolské vzdelanie

Právny základ spracúvania osobných údajov: zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Spracúvanie osobných údajov študentov v súvislosti so štúdiom na verejnej vysokej škole

Právny základ spracúvania osobných údajov: zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, §115 (4) zákona č. 404/2011 o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Kategória príjemcov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, Príslušný útvar Policajného zboru SR

Poučenie o právach dotknutej osoby

Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa:

a) požadovať prístup k jej osobným údajom;

b) požadovať opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania jej osobných údajov;

c) namietať spracúvanie osobných údajov,

d) na prenosnosť svojich osobných údajov;

e) kedykoľvek svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov odvolať, ak sa osobné údaje spracúvajú na tomto právnom základe,

f) právo podať sťažnosť dozornému orgánu t. j. Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Uvedené práva dotknutej osoby sú bližšie špecifikované v článkoch 15 až 21 GDPR.

Prevádzkovatelia systému AiS2

Prevádzkovateľom AiS2 je konkrétna vysoká škola/univerzita. Podrobné informácie o tom, ako spracováva osobné údaje a tiež kontakt na príslušnú zodpovednú osobu nájdete na príslušnom webe v zozname nižšie.